Vedtægter for Foreningen EFT-Netværket

Vedtægter

1 – Foreningens navn, hjemsted og formål
Foreningens navn er ” EFT-Netværket “.
Foreningens hjemsted er EFT-Instituttet, Borgergade 28, 2. Sal – 1300 København K

2 – Foreningens formål
Foreningens formål er at danne netværk, samt at skabe et forum for faglig og kollegial sparring – bl.a. gennem foredrag, film og diskussioner.
3 – Medlemskab
Som medlem kan optages enhver, der har færdiggjort minimum 3. år på EFT-Instituttet, og som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål.
Endvidere har psykoterapeuter, som har gennemført en minimum 4-årig uddannelse et andet sted og som har taget en efteruddannelse på EFT-Instituttet, mulighed for at blive optaget.
Endelig vurdering af om en ansøger er kvalificeret til optagelse, sker i bestyrelsen.
Generalforsamlingen kan, efter indstilling fra bestyrelsen, beslutte at dispensere fra optagelseskravene ved simpelt flertal.
Ved medlemskab betales kontingent jf. § 7. Kontingent betales for et år ad gangen (forud) senest 1. maj.
Et medlem, som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Eksklusionen, der skal være saglig, skal begrundes skriftligt.
En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

4 – Organisationen
EFT-Netværkets besluttende myndighed er generalforsamlingen, som består af foreningens medlemmer.
Generalforsamlingen vælger:
En bestyrelse på min. 3 og maks. 5 personer – bestyrelsens opgave er at sikre foreningens daglige drift.
Ved 4 personer er det formandens stemmer der gælder ved stemmelighed.
2 suppleanter for bestyrelsen.
1 revisor.
Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, så ledes at 3 medlemmer er på valg i lige år og 2 er på valg i ulige år.

5 – Generalforsamling
Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved indkaldelse via Facebook gruppen Eft-netværket.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde flg. punkter:
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af regnskab.
Budgetforslag.
Kontingentfastsættelse.
Indkomne forslag (forslag modtages senest 1 uge før til udsendelse min. 5 dage inden generalforsamlingen).
Valg af bestyrelse, 3-5 personer + 2 suppleanter og 1 revisor. (jf. § 4).
Eventuelt.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.

Kun medlemmer der har betalt kontingent for året kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Der skrives referat af generalforsamlingen, som lægges op i Facebook gruppen Eft-netværket og/eller sendes ud til medlemmerne på mail.

6 – Ekstraordinær generalforsamling.
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.
Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemsantallet pr. 1. april det pågældende år/på tidspunktet for indkaldelsen ønsker det.
Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i § 5.
Samme regler gælder for ekstraordinær generalforsamling som for afstemning og fuldmagter for ordinær generalforsamling.
Dagsorden skal motiveres.

7 – EFT-Netværkets bestyrelse og tovholdere.
EFT-Netværkets daglige ledelse forestås af bestyrelsen (jf. § 4).

Formand og kasser vælges direkte, forskudt hvert andet år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og repræsentant i EFT-uddannelsesråd.

Kasseren udarbejder regnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

8 – Tegningsret.
EFT-Netværket forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kassereren i foreningen.

Bestyrelsen kan godkende, at kassereren kan råde over Dankort, adgang til netbank, mobilepay ol. og at formanden kan få adgang til netbank.

9 – Kontingent/finansiering.
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen – det fremgår af dagsordenen til generalforsamlingen.
Ved indmeldelse efter 1. november betales ½ kontingent frem til 1. maj efterfølgende år.
Ved særlige arrangementer kan der opkræves deltagerbetaling.

10 – Hæftelse.
EFT-Netværket hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse, andet end hvis dette er særligt aftalt.

11 – Vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

12 – Opløsning.
Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til EFT-Instituttet eller til almennyttige formål vedtaget af generalforsamlingen.

13 – Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.
Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling EFT-Netværket er stiftet den 05.11.2016

Revideret på Generalforsamlingen 2020

EFT-netværkets Bestyrelse

Diana Lindegaard (forkvinde)
Heidi Vester (næstforkvinde)
Christina Frydensberg (kasserer)
Sabrina Bøgelund
Carina Hedelund
Sussi Keglberg
Trine Sundblad Gimeno (suppleant)
Pernille Normand (suppleant)

EFT-netværkets eksaminerede psykoterapeuter…

Som medlem af EFT-netværket har Du mulighed for at komme på EFT-instituttets “site”, med et  link til din hjemmeside.
Der vil udover kontingentet til foreningen være et årligt gebyr til instituttet, som administrerer dette

EFT-netværkets Facebook side…

Du kan blive medlem af vores Facebook side, EFT-netværket, hvor vi vil informerer om hvad der vil ske på kommende møder.”

Hvordan bliver jeg medlem?

Du kan blive medlem af EFT-netværket, hvis du er 4. års studerende, har taget den 4-årige uddannelse eller den 1-årige overbygning på EFT-instituttet.

Hvis du ønsker at blive medlem af EFT-netværket, skal du sende en mail  med dit for- og efternavn samt dit holdnummer.

Kontingent

Kontingentet er 350 kr. om året og opkræves i august.

Beløbet skal indbetales på

Reg: 2256 Konto 6284 934 189

Hvad er Emotions-Fokuseret Terapi

Den Emotions-Fokuserede Terapi ser vores følelser som et indre navigationssystem. Det er vores følelser der fortæller om noget er vigtigt, godt, svært eller farligt.

De er signaler der giver os mulighed for at kende vores behov, og videre hvordan vi kan handle i en given situation.

Om at være studerende på EFT-instittutet

“Igennem hele uddannelsen har jeg følt mig i trygge og kompetente hænder, så fortidens svære svigt og oplevelser kunne bearbejdes. Underviserne har støttet min proces fuld af empati og omsorg, og jeg har haft stor glæde af egenterapi på instituttet ved siden af studiet.”

Vores Menneskesyn

Forskellighed er et af nøgleordene, når  man skal beskrive mennesker. Vi kommer til verden med forskellige kort på hånden alt efter vores kropslige tilstand, vores køn, det land og klima, vi fødes i, den kultur, som er gældende dér, samfundet vi er en del af og den familie vi vokser op i.