Emotions-Fokuseret Terapi

Hvad er Emotions-Fokuseret Terapi?

Den Emotions-Fokuserede Terapi ser vores følelser som et indre navigationssystem.

Det er vores følelser der fortæller om noget er vigtigt, godt, svært eller farligt. De er signaler der giver os mulighed for at kende vores behov, og videre hvordan vi kan handle i en given situation.

Mange mennesker har på forskellig vis lært at holde deres følelser tilbage, bytte følelser ud med andre følelser, eller slet ikke at mærke dem. Man kan også have lært at finde andre måder at beskytte sig på, for at tilpasse sig omgivelserne.

Senere i livet kan det, der engang var en virksom og nødvendig selv-beskyttelses-mekanisme, blive problematisk for én selv, og for samspillet med andre mennesker, og kan i sidste ende lede til meningsløshed, stress og depression.

EFT’en fokuserer på at hjælpe mennesker med at blive opmærksomme på og udtrykke deres følelser, at lære at acceptere og regulere dem, og at kunne reflektere over dem for at danne mening. Derved kan klienten støttes til at kunne bruge sine følelser som et pålideligt navigationsapparat, der tjener ham/hende hensigtsmæssigt.

Det trygge rum

Det trygge empatiske rum mellem klient og terapeut vægtes højt i EFT’en, og er en forudsætning for udbytterigt terapeutisk arbejde. Det betyder at terapeuten er meget bevidst om, sammen med klienten, at skabe et trygt tillidsfuldt arbejdsrum, via den måde hun spejler, spørger ind til og forholder sig til vedkommende. Terapeuten gør sit yderste for at følge klienten, fra øjeblik til øjeblik, uden tolkninger og fordomme.

Når det relationelle bånd er skabt, bliver terapeuten mere aktivt guidende, udfra EFT’ens specifikke interventionsmodeller, der forskningsmæssigt, har vist sig yderst effektive i arbejdet med svære følelser og uhensigtsmæssige mønstre i menneskers liv.

Som Leslie Greenberg udtrykker det: ”You can not leave a place until you have arrived”.

På EFT-instituttet har vi endvidere valgt at integrere EFT’en med undervisning i de eksistentielle dimensioner ud fra den tanke, at vi som enkelt individer, uundgåeligt hele livet, er konfronteret med de eksistentielle grundvilkår.

Metodens tilgang

EFT’en er en metodisk tilgang med stor bredde. Den har sine rødder i den klientcentrerede terapi, gestaltterapien, den nyere emotionsteori, den neuroaffektive tilknytningsteori og kognitionsforskning. Den er som den første og eneste terapiform indenfor den humanistisk eksistentielle (oplevelsesorienterede) psykoterapeutiske tradition og metode, der hviler på veldokumenterede og velbeskrevne forskningsresultater, og som i øjeblikket markerer sig stadigt stærkere i såvel USA og Canada som i Europa.

Metoden er således evidensbaseret, teoretisk velunderbygget og meget systematisk opbygget, hvilket i et pædagogisk og uddannelsesmæssigt perspektiv, gør den let og overskuelig at formidle og forstå.

Den emotionsfokuserede terapis primære ophavsmand, er den internationalt kendte og anerkendte Leslie S. Greenberg.

Han var indtil for ganske nylig ’Professor of Psychology’ ved York University i Toronto, Canada og leder af ’Psychotherapy Research Center’ ved samme universitet.

Han er en af de mest fremtrædende forskere indenfor den oplevelsesorienterede psykoterapeutiske tradition og anses for en af verdens ledende autoriteter i arbejdet med emotioner i psykoterapi.  http://www.goodtherapy.org/famous-psychologists/leslie-greenberg.html og http://www.emotionfocusedclinic.org

Vores Menneskesyn

Forskellighed er et af nøgleordene, når  man skal beskrive mennesker. Vi kommer til verden med forskellige kort på hånden alt efter vores kropslige tilstand, vores køn, det land og klima, vi fødes i, den kultur, som er gældende dér, samfundet vi er en del af og den familie vi vokser op i.

Mere om EFT

Den emotions-fokuserede terapi er teoretisk velunderbygget og meget systematisk opbygget, hvilket i et pædagogisk og uddannelsesmæssigt perspektiv, gør den let og overskuelig at formidle og forstå.